Bilirkişi Nasıl Olunur ?

Bilirkişi Nasıl Olunur ? Bir nevi Erdener Abilik durumuna özeniyorsanız durmayın, okuyun. İşin ciddiyeti, yazının içeriğini de etkilemiş olabilir.

Çözülmesi bilimsel veya özel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse olarak da tanımlanan bilirkişi mahkemede hakimin bilemeyeceği özel, teknik veya bilimsel kuralları uzmanlığa dayalı görüşleri ile aktarır. Bununla birlikte bilirkişinin görüşlerinin değerlendirilmesini hakim yapmaktadır ve bu görüşlerin hukuksal bağlayıcılığı yoktur. Dolayısıyla bilirkişilikle hakimin bilemeyeceği bir konuda danışmanlık hizmeti alması gibi bir şey söz konusudur. Her şeyden önce konusunda uzman olması gereken bilirkişi hazırlayacağı raporda tarafsız bir şekilde gerekçelerini sunmakla yükümlüdür. Rapor işin en önemli kısmı; içerik açısından detaylı, tarafsız, net ve tatmin edici görsel açıdan da anlaşılır olmalıdır.

Ülkemizde bilirkişi listelerinin düzenlenmesi 01/06/2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılıyor. Buna göre bilirkişi olabilmek için gerçek ve tüzel kişilerin mutlaka aşağıdaki şartları taşıması gerek:Bilirkişi Nasıl Olunur ?

1) Gerçek kişilerin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde yirmibeş yaşından küçük olmaması,
c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,
f) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturması veya meslekî faaliyetini icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması

2)Tüzel kişilerin;

a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olması,
b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları

Bu şartları taşıyan ve bilirkişi olmak isteyen kişiler bulundukları ilin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı’ndan temin edecekleri başvuru dilekçe örneği ile beraber aşağıda belirtilen evrakları teslim ederek bilirkişi listelerine girmek üzere başvuruda bulunabilir. Başvurular kişiler tarafından şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir. Başvurular genellikle Ekim aylarında alınmakla beraber başka zamanlarda da bilirkişi ilanlarına rastlamak mümkün. Bu nedenle bilirkişi olmayı arzuladığınız adliyenin web sitesini sıkı takip etmenizi tavsiye ederiz.

Başvuru dilekçesine ek olarak aşağıda yazılı belgeler de isteniyor ve ilanda belirtiliyor:

a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,
c) Adlî sicil kaydı, (Son altı ay içinde alınmış)
d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,
e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
f) İki adet vesikalık fotoğraf (Birisi başvuru formuna yapıştırılacak)

Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmiyor. Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi şart.

Bilirkişiler görevlerine karşılık belirlenmiş ücret alabilmektedirler.

Komisyona yapılan başvurular değerlendirilerek verilen ilanda belirtilen başvuru dilekçesine ekli belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Hukuk Muhakemesi Kanunu’na göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin altıncı maddesindeki şartları (yukarıda anılan) haiz olmaması hâlinde talebinin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar başvuru sahiplerine tebliğ edilir. Talepleri uygun görülenler ise adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan listede yemin için hazır bulunması gereken tarihlerde gösterilmek suretiyle ilan edilir. İlan edilen adayların belirlenen bir tarihte yemin etmesi sağlanır. Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste asılı olarak ilan edilir ve bir örneği de Adalet Bakanlığına, il çevresindeki Adlî Yargı Adalet Komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir.

İl Adli Yargı Komisyonları bilirkişi başvuru ilanında bilirkişi olarak müracaat edilecek uzmanlık alanlarını belirtir. Hukuk hariç her türlü konuda oldukça geniş tutulabilen bu uzmanlık alanlarına aşağıda yer alan başlıklar örnek verilebilir:

Kaçakçılık Gümrük Mevzuatı İmza ve yazı incelemesi   (Grafoloji) Eşyaların değerlerinin   tespiti Fikir ve sanat eserleri Tercümanlık Trafik kazaları
Marka hukuku Haksız rekabet Kültür ve tabiat   varlıklarının korunmaları ve uygulamaları Bilişim suçları Muhasebe Kriminoloji İş ve sosyal güvenlik   mevzuatı
Makine Mühendisliği İnşaat Mühendisliği İş güvenliği uzmanı Uyuşturucu maddelerin   niteliği Ziraat aletleri Tütün Eksperi Yangın

vicdanınız bol olsun!

Okumak İster misiniz ?

Astrolog Nasıl Olunur ?

Astrolog Nasıl Olunur ? Geçmişten günümüze güneşin, ayın, gezegenlerin, yıldızların gökyüzündeki hareketlerinin; güneş ve ay …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir