Komiser Muavini Nasıl Olunur ?

Komiser Muavini Nasıl Olunur ? Emniyet teşkilatında rütbeli ve rütbesiz olmak üzere iki tür kolluk gücü bulunmaktadır. Rütbesiz polisler Polis memuru olarak adlandırılır. Rütbeli polisler ise hayata komiser muavini olarak başlayıp sırasıyla komiser, baş komiser, Emniyet amiri ve Emniyet müdürü olarak devam eder.

Komiser muavini olmak isteyen kişiler için iki yol bulunmaktadır. Birinci yol ortaokul bittikten sonra lise dengi sayılan polis kolejlerine girmek ve burayı başarıyla bitirdikten sonra sınavsız bir şekilde Polis Akademisine devam etmektir. Toplamda 8 senelik eğitimin ardından Komiser muavini olarak hayata başlanılır. Diğer yol ise herhangi bir liseyi bitirdikten sonra sınavlarına girerek Polis Akademisini bitirmektir.

Ankara ve Bursa’da yatılı eğitim veren Polis Kolejlerine başvurabilmek için istenen şartlar;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • İlköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi olmak,
 • Yaş yönünden; Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldığı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak,
 • Öğrenime ara vermemiş olmak,
 • Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,
 • İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak ( Polis Kolejine Giriş Sınavında aranır)
 • Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde; Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak.
 • Sağlık durumu yönünden 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan sağlık koşullarını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak.

Belirtilen şartları taşıyan ve sınav için başvuruda bulunan adaylar arasından Polis Koleji sınavına girmeye hak kazananlar www.egm.gov.tr, www.poliskoleji.k12.tr ve www.oges.meb.gov.tr internet sitelerinden ilan edilir. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Mülakat Sınavı, Beden Eğitimi Sınavı ve Yazılı Test Sınavına sırayla girerler.

Polis Kolejine Giriş Sınavına katılmaya hak kazanacak adaylar internet üzerinden ilanen duyurulur. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmez. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sırasıyla; Mülakat sınavı, Beden Eğitimi Sınavı ve Yazılı (test) Sınavına girerlerKomiser Muavini Nasıl Olunur ?

Mülakatta adayın; konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti değerlendirilir. Bu hususlarda yeterli görülen aday, mülakatta başarılı sayılır ve beden eğitimi sınavına alınır. Beden Eğitimi sınavında zamana karşı puanlama usulü ile belirlenen bir parkurda atlama, sıçrama, şınav, mekik, koşu gibi çeşitli hareketleri 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. En az 60 puan alan adaylar başarılı sayılır ve yazılı sınava girmeye hak kazanır. Yazılı Sınavda; 100 tam puan üzerinden olmak üzere Matematik (30), Fen (25), Türkçe ve Dil Yeteneği (20), Sosyal (15) ve Yabancı Dil (10) alanlarından test usulü yazılı sınav yapılır.Daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler için www.poliskoleji.k12.tr

Komiser Muavini olabilmek için başvurulabilecek diğer bir yol Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’dir. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne başvurabilmek için istenen genel şartlar:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Evli, boşanmış ve/veya nikâhsız yaşıyor olmamak,
 • Lise ve dengi okul mezunu olmak,
 • Sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim (dahil) tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde önceki yaşa göre işlem yapılır.)
 • Erkekler için 167 cm, bayanlar için 165 cm’den kısa boylu olmamak ve herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 • Sağlık durumu yönünden 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan sağlık koşullarını taşımak,
 • Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
 • Fakültenin eğitime başlama tarihinde askerlikle ilişiği bulunmamak,
 • Lisans eğitimine alınacak lise mezunları için üniversite sınavından istenen puan türlerinden belirtilen puanları almış olmak,
 • Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamış olmak,
 • Genelev, birleşmeevi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan dolayı hakkında idari yaptırım ile adli soruşturma ve kovuşturma devam ediyor olmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
 • Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile, bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde sayılan suçlardan dolayı; affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak,

Belirtilen şartları taşıyan adaylar belirlenen tarihlerde onkayit.sis.pa.edu.tr adresi üzerinden ön başvurularını yaparlar. Belirlenen taban puanın üzerinde yer alan adaylara şahsen başvuru, mülakat ve fiziki yeterlilik sınavı için randevu verilir. Adaylar, kendilerine verilen randevu tarihlerinde şahsen başvurularını yapmak ve mülakat sınavına katılmak için başvuru sırasında istenen belgeler ile birlikte hazır bulunurlar. İstenilen belgeler; dilekçe, vesikalık fotoğraf (2 adet), diploma veya bitirme belgesinin aslı veya arkalı önlü olmak üzere kurumca onaylı örneği, sabıka kaydı olmadığına dair adayın yazılı beyan, nüfus kayıt ve ikametgah bilgilerine dair yazılı beyan, herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye olmadığına dair yazılı beyan, sınav ücreti dekontu ile emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları için Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından verilen şehitlik veya vazife malullük belgesidir.

Mülakat sınavında başarılı olan adaylar aynı gün içerisinde fiziki yeterlilik sınavına katılır. Fiziki Yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar daha sonra yapılacak olan yazılı sınava katılırlar. Şahsen başvuru ve bütün sınavlar Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü’nde yapılır. Sınav sonuçları, adayların sınava girdiği gün www.pa.edu.tr internet adresinden yayınlanır.

Mülakat sınavı aşağıda öngörülen esaslara göre yapılır:

 • Öncelikle adaylar 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 25. maddesine göre değerlendirilir. Bu aşamada, kurulda bulunan doktor, psikiyatrist veya psikolog ya da psikolojik danışma ve rehberlik bölümü mezunu uzman üyelerin görüşleri alınır ve bu değerlendirme sonucu olumlu bulunan adaylar ikinci aşamaya geçer.
 • İkinci aşamada adaylara, sözlüye esas olmak üzere Dekanlıkça belirlenecek konuların yazılı olduğu kartlardan birisi çektirilerek, kartta yazılı konu hakkında anlatım yapması istenir. Anlatım sonrası kurul adayı değerlendirir. Değerlendirme, konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, kendine güven duyma ve sözlü ifade becerisi olmak üzere dört kriter üzerinden yapılır. Komisyon üyeleri her bir kriter için ortak puan verir. Değerlendirme her bir kriter için 25 puan üzerinden yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.
 • Yapılan değerlendirmeler sonucu, adaylar hakkında kurul tarafından; “Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verilir.
 • Mülakat sınav komisyonu kararına itiraz edilemez. Hakkında “Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar o yılın başvuru dönemi içinde yeniden mülakat komisyonuna girmek için başvuruda bulunamazlar.

Fiziki Yeterlilik Sınavları, erkek ve bayan adaylar farklı kurallara göre değerlendirilecek şekilde uygulamalı olarak yapılır. Fiziki Yeterlilik Sınavlarında, adayların bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilir. Başarılı olmak için 100 puan üzerinden 70 puan almak zorunludur.

Yazılı sınav, test olarak yeterlilik ve yarışma sınavı şeklinde yapılır. Sınavda adaylara sayısal ve sözel olmak üzere beş şıklı çoktan seçmeli toplam 100 soru sorulur. Sözel bölümde Yabancı Dil (15), Türkçe (30), Coğrafya (4), Genel Tarih (3), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (5) ve Genel Kültür (3) olmak üzere toplam 60 soru sorulur. Yabancı dil sınavı için İngilizce, Almanca ve Fransızca seçenekleri mevcuttur. Sınavın sayısal bölümünde ise Matematik (31), Kimya (3), Fizik (3) ve Biyoloji (3) olmak üzere toplam 40 soru sorulur. Yazılı sınav sonucuna göre alınacak öğrenci sayısına göre en yüksek puandan başlanılmak üzere sıralama yapılır.

Son olarak POMEM mezunlarının 10 sene polis memuru olarak çalışıp görevde yükselme sınavlarına girip Komiser muavini olma imkanlarıda mevcuttur. Ancak bu yolla en fazla başkomiser olarak çalışıp emekliye ayrılırlar.

Dört sene süren Polis Akademisi eğitiminde hukuki dersler ve mesleğe yönelik eğitimler başarı ile verildikten sonra Komiser Muavini olarak atama yapılır ve mesleğe başlanmış olur.

One comment

 1. Admin peki astım hastalığı bir sorun çıkarırmı?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!