Vergi Müfettişi Nasıl Olunur ?

Vergi Müfettişi Nasıl Olunur ? Kariyer meslek grupları arasında bir dönem en çok ilgi çeken unvanlar hiç kuşkusuz hesap uzmanlığı, maliye müfettişliği, gelirler kontrolörlüğü ve vergi denetmenliği unvanlarıydı. Adlarına kurslar açılan, dizi dizi kitaplar olan ve ciddi anlamda geçmesi zor olan sınavlara sahip bu unvanlar İİBF mezunlarının çoğunun hayallerini süslemiştir. Ancak bu unvanlar 10.07.2011 tarih ve 27990 sayılı resmi gazetede yayımlanan kanun hükmünde kararname ile “Vergi Müfettişi” unvanı altında birleştirildi.Kararnameye göre yeni oluşturulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görev ve yetkileri de aşağıdaki şekilde belirlendi:
Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak.
Her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek.
Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri değerlendirmek.
Vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli eşgüdümü ve işbirliğini sağlamak.
İnceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve istatistikler oluşturmak.
Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek.

Bu kapsamda vergi müfettişlerinin görevleri:

Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak.

Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında, Bakan tarafından Kurula verilen inceleme, teftiş, denetim ve soruşturmaları yapmak.
1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, karar ve tebliğler ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında incelemeler yapmak.
492 sayılı Harçlar Kanununa göre harçları tahsile yetkili memurların hesaplarını teftiş etmek, teftiş ettikleri birim personeli hakkında görüş bildirmek.
Refakatlerine verilecek Vergi Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetişmesini sağlamak; liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları hakkındaki değerlendirmelerini Başkanlığa intikal ettirmek.Vergi Müfettişi Nasıl Olunur ?Vergi müfettişi olmak isteyenler;

En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
Sınavın yapıldığı tarih itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda, sınav duyurusunda belirtilecek ilgili puan türünden veya türlerinden yeterli puanı almış olmak
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak
Daha önce vergi müfettiş yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak, koşullarını sağdıkları takdirde sınava başvuruda bulunabilirler.
Başvuruda bulunacaklar arasında yapılacak değerlendirme sonucunda sınava katılmaya hak kazananlar açıklanır.

Sınavlar yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Maliye, iktisat, muhasebe ve hukuk ana başlıklarını içeren yazılı sınavda başarılı olabilmek için sınav gruplarının her birinden alınan notların 50’den, notlar ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekir. Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az 15 gün sonra ve yazılı sınav konularından yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65’den az olmaması gerekir. Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır Yapılacak sıralamada en yüksek puanı alan adaylar sıralanır ve atama yapılacak kadro sayısı kadar kişi sınavı kazanmış sayılarak Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atanmaya hak kazanır.

Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananların içinden giriş sınavındaki başarı sırasına göre yapılan sıralama sonucunda en başarılı yüzde yirmi üç aylık ayrı bir eğitime tabi tutuluyor. Bu eğitim sonucunda yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarı sırasına göre en başarılı yüzde yirmi beşi Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ve Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı’nda görevlendirilir. Giriş sınavında ilk yüzde yirmiye, eğitim sonucunda yapılacak sınavda ise ilk yüzde yirmi beşe giremeyenler ise Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nda görevlendirilir.

Vergi Müfettiş Yardımcıları, fiilen üç yıl çalışmak ve yardımcılık döneminde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında her bir grup başkanlığı itibarıyla yer alacak sınav konuları ile ortak sınav konuları yer alır. Giriş sınavında alınan puanın yüzde otuzu ile yeterlik sınavında alınan puanın yüzde yetmişinin toplamı yüz puan üzerinden en az altmış beş olan kişiler yeterlik sınavında başarılı olmuş sayılarak Vergi Müfettişi olarak atanırlar. Yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar ile yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ise Bakanlıkta derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

Yardımcılık dönemi dahil Vergi Müfettişi olarak en az on yıl çalışan, yeterlik sonrası dönemde en az üç yıl performans değerlendirmesine tabi tutulan ve yapılan performans değerlendirmelerinde başarılı olanlar, Vergi Başmüfettişi kadrolarına atanma hakkına sahiptir.

Okumak İster misiniz ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ? Aktar baharat, güzel koku, şifalı ve sağlığa faydalı bitkileri hazırlayıp satan kişidir. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir