Kalkınma Ajansı Uzmanı Nasıl Olunur ?

Kalkınma Ajansı Uzmanı Nasıl Olunur ? Kalkınma ajansları son yıllarda büyük bir hızla, ülkenin her yanına kurulan ülke ekonomisine katkıda bulunmak isteyen bir kısım yatırımcıya destek amacıyla kurulmuş Ulusal düzeyde Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda, kendisine ait bütçesi bulunan, kar amacı gütmeyen, özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren bakanlar kurulu kararı ile faaliyete geçmiş kalkınma birimleridir. Bahsedildiği gibi koordinasyon kalkınma bakanlığında olsa da yönetim ajansların bulunduğu illerde ki Valilik, belediye başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Odası ve İl genel meclisi başkanının oluşturduğu yönetim kurulundadır. Ajansların genel bütçe haricindeki bütçeleri yukarıda saydığımız yönetim kurulu üyelerinden karşılanmaktadır.

Kalkınma ajansları üç tür destek verir. Faiz desteği, kredi desteği ve finansman desteği. Kalkınma ajanslarının desteklerinden yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları yararlanabilir. Bu kurumda çalışacak uzmanlarda bu destek programlarının tanıtılması, gelen projelerin kabulü ve kontrolü, projelerin fiziki kontrolü ve ödemesi işleriyle ilgili olarak çalışırlar.

Kalkınma ajanslarında uzman olarak çalışacak personelin Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, askerlikten muaf olmak veya en az 1 yıl süre ile tecil ettirmiş olmak, Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak gibi şartları taşıması gerekmektedir. Dikkat edilirse kalkınma ajansı uzmanlığı denetleme ya da eğitim amacıyla seyahat etme durumu yoğun olan bir görevdir.

Kalkınma Ajansı Uzmanı Nasıl Olunur ?Uzman kadrosuna alınacak adayların İİBF, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Hukuk alanlarından veya ajansın ihtiyacı olduğu diğer alanlardan lisans düzeyinde mezun olması gerekmektedir.

Kurum uzman alımı için sınava çıktığında iki tür alım yapar. Bunlardan birisi kamuda halen görev yaparken muvafakat alarak sınava girecek olanlardır. Bunun için beş yıl kendi alanlarında başarı ile çalışmış olmak ve elli yaşını aşmamış olmak şartları vardır. Bu adaylar KPSS (Kamu personel Seçme Sınavı) puan şartı aranmadan sınava alınırlar. KPDS (Kamu Personel Dil Sınavı)’den ise en az 70 puanlarının olması gerekir. Açıktan alınacak personelin KPSS’den minimum 80 KPDS’den minimum 70 puanı olması gerekmektedir.

Yarışma sınavı sözlü olarak gerçekleştirilir. Sınavda KPSS ve yabancı dil başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, tecrübe ve bilgi birikimi, tercih nedenine uygun iş deneyimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olunup olunmadığı sınanır.

Dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Bunlardan birisi, bu kurumda uzman yardımcılığı pozisyonu olmadığı için sınavı başarı ile geçen adaylar direk uzman olarak göreve başlarlar. Bu uzmanlar iki ayı deneme olmak üzere genel sekreterin önerisi üzerine yönetim kurulunun kararı ile belirsiz süreli olarak çalıştırılırlar. Dolayısıyla Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tâbidir. Yani sözleşmeli çalışır. Maaş yönünden dolgun olan Kalkınma ajansı uzmanlığı idari konularda 657 Devlet Memurları Kanununa tabidirler.

Okumak İster misiniz ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ? 16 Mayıs 2006 tarihinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir