Akaryakıt Bayii Nasıl Olunur ?

Akaryakıt Bayii Nasıl Olunur ? Akaryakıt sektörüne girmek isteyen yatırımcılar için iki yol var. Biri halihazırda kurulu bir istasyonu devralmak, diğeri ise sıfırdan bir tesis kurmak. Akaryakıt bayiliği bir sözleşmeyle akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere akaryakıtın kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi sonucu alınmaktadır. Bu faaliyet için gerekli donanıma sahip gerçek ve tüzel kişilere akaryakıt bayi olarak adlandırılır.

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu”ndan (EPDK) almak zorunda olduğu izin belgesi olan bayilik lisansı bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada bayilik faaliyeti gösterebilmesi için gereklidir. Bu lisansla lisansta yer alan faaliyetlerin yapılması ve bu konularda taahhütlere girişilmesi hakkı lisans sahiplerine tanınmış olur. Ancak lisans ile tanınan hakların kullanılabilmesi ilgili ve diğer mevzuatta kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla mümkündür. Piyasada bayilik faaliyeti yürütülen her bir tesis için ayrı lisans alınması gereklidir ve bu lisansların devri hiçbir surette söz konusu değildir. Bayilik lisanslarının yürürlük tarihi lisansta belirtilen tarihtir ve lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

Bayilik lisansı almak isteyen kişiler, aşağıda yazılı belge ve bilgiler EPDK’ya ibraz edilir.
–  Doldurulmuş Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği”nin Ek-1 sayılı ekinde yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi”
–  Yetki Belgesi (Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan alınır)
–  Oda Sicil Kaydı (Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan alınır)
–  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
–  Asgari Mesafe Tespit Tutanağı; Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları dışında ise İl Özel İdarelerince verilir.

–  Bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen Bayilik Sözleşmesi
–  Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı (Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan alınır)
–  Adli Sicil Belgesi (son altı ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü sabıka kaydı)
–  Vergi Kimlik Belgesi (Bağlı olunan vergi dairesi tarafından resmi belge alınır ya da vergi levhası/vergi kimlik belgesinin sureti sunulabilir)
–  Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi (zorunlu)27) Beyan Dilekçesi
–  Yeni faaliyete başlayacak ve daha önce lisanslandırılmamış akaryakıt istasyonu için başvuru sahibi tarafından sunulan yazılı beyan dilekçesi; halen lisansı bulunan bir akaryakıt istasyonunun devralınması durumunda mevcut lisans sahibinin lisansının sona erdirilmesine ilişkin dilekçesi ile son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli imza sirküleri
–  İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı (dağıtıcı lisansı sahibi tarafından verilir)
–  Adres teyit yazısı (yetkili mahalli idareden alınır)
–  Lisans bedeli dekontu

Belgelerin mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi belgelerin EPDK merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Eğer mevzuata uygun olmayan bir başvuru söz konusu ise eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi, giderilmemesi halinde sunulan belgelerin iade edileceği ve başvurunun yapılmamış sayılacağı başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Belgelerin ibrazının yanı sıra başvurudan önce lisans bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi gerekir. İade edilen veya reddedilen başvurular için ödenmiş lisans bedelleri talep halinde başvuru sahibine iade edilir. Başvurunun eksiksiz olması halinde takriben 7 ile 15 günlük bir süre içerisinde bayilik lisansı verilmekle birlikte, lisansların verilmesi ile başvuruların reddi işlemleri en geç altmış gün içerisinde EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı”nca sonuçlandırılır. Bayilik lisansı almaya hak kazanan kişilerin lisanslarında düzenlenen alt başlığa göre akaryakıt bayisi, ihrakiye (ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında yerli ve yabancı hava taşıtlarına vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıtı ve madeni yağ) bayisi; kategoriye göre ise istasyonlu bayi ve istasyonsuz bayi olarak bayisi olduğu dağıtıcıdan temin ettiği akaryakıt veya ihrakiyenin kullanıcılara satışı faaliyetinde bulunabilir. Ancak aynı kişiye/ aynı adrese farklı kategoriden bayilik lisansı verilemez.

Lisansınızı aldıktan sonra artık bayilik faaliyetine başlayabilirsiniz. Akaryakıtta ciddi bir vergi yüklemesi artı dağıtıcı karı, Tüpraş karı derken litre başına kar marjı eskisi kadar yüksek değil ama hala akaryakıt bayileri açık olduğuna göre bir şans daha var.

Daha detaylı bilgi için EPDK’nın resmi web sitesi: http://www.epdk.gov.tr/

Okumak İster misiniz ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ? 16 Mayıs 2006 tarihinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir