Şantiye Şefi Nasıl Olunur ?

Şantiye Şefi Nasıl Olunur ? Kariyer sitelerinde bulunan iş ilanları içerisin de önemli bir yer alan şantiye şefleri genellikle inşaat mühendisi ya da mimarlar için verilen ilanlar olarak kabul görmektedir. Bu şekilde olmasının sebebi ise “Şantiye Şefliği” ünvanının Resmi Gazete’de mühendis ve mimar diplomasına sahip kişi olarak tanımlanmış olmasıdır.Şantiye Şefliğinin, Resmi Gazete’de nasıl tanımlandığına geçmeden önce Şantiye Şefinin görevlerini açıklamaya çalışalım. Şantiye Şefleri, bir yapının inşaatı sırasında yönetim, mühendislik ve organizasyon işlerinden sorumludur. Şantiye şefi elemanı olarak çalışanlar, ruhsata uygun bir yapı inşa etmek için gereken organizasyonu yapmakla sorumludurlar. İnşaatın prosedürlere uygun olarak tamamlanması için gereken tüm önlemleri almak, işleri bu prosedür doğrultusunda tamamlatmak, şantiye şefinin görevleri arasında yer alır.

Şantiye Şef’i olabilmek için aşağıda Resmi Gazete’den alıntılamış olduğumuz bölümü okuyabilirsiniz.

05.02.2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yasaya göre Şantiye şefi: “Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis veya mimar diplomasına sahip teknik personel” demektir. Yine aynı yasanın Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 9.maddesinin ikinci fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir. “(2) Yapım işleri yürütülen şantiyede, mühendis veya mimar diplomasına sahip olmak üzere bir şantiye şefinin bulundurulması mecburidir. Yapı müteahhidi, inşaatta görevlendireceği şantiye şefi ile asgari hüküm ve şartları ek-12’de gösterilen form-10’da belirlenmiş sözleşmeyi imzalar. Bu sözleşmenin bir sureti yapı denetim kuruluşuna verilir. Mühendis veya mimar diplomasına sahip olan yapı müteahhidinin şantiye şefliğini üstlenmesi hâlinde, şantiye şefliği için sözleşme akdedilmesi şartı aranmaz. Yapı sahibi ile yapılan sözleşmede bu husus belirtilir.”

Şantiye Şefi Nasıl Olunur ?

Resmi Gazete’de belirtilen şekliyle Şantiye Şefinin görevlerini özetlersek; yüklenici adına inşaat faaliyetlerini yürüten, inşaatta çalışanların sevk ve idaresini sağlayan, iş güvenliği tedbirlerini alıp denetleyen, yapının ruhsata, projeye uygunluğunu sağlarken fen ve tekniğe dikkat etmekle yükümlü gerçek kişidir şantiye şefi. Riski ve sorumluluğu çok olan bir uzmanlık alanıdır. İnşaat bir süre sonra insanların yaşam alanları haline geleceği için önem arz etmektedir. Şantiye şefi, yasal yükümlülüklerde dâhil olmak üzere şantiyedeki sorumlulukları yerine getirebilecek deneyime ve yeteneğe sahip olmalıdır. Bunun için şantiye şefinin çok büyük sorumlulukları vardır. Bunlardan birkaçı; Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılmasından sorumludur. Şantiye şefinin yapı ruhsatı alması ve yapının ruhsata uygun şekilde inşa edilmesi ile ilgili sorumlulukları vardır. Şantiye şefinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumlulukları vardır.

Şantiye şefliği yapacak Mühendis ve mimarların; 3194 sayılı İmar Kanunu, Şantiye Şefliği Mevzuatı, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, Planlı Alanlar, İmar Yönetmeliği, Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri Yetki Belgeli Ustalar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerini gözden geçirip, anlamaları ve bunu inşaat sahasına yansıtmaları gerekmektedir.

4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’nda Bodrum katı dışında en çok iki katlı ve yapı inşaat alanı toplam 200 metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar, Entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların inşasında mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurulmasının mecburi olduğu belirtilmiştir.

Şantiye şefliği yapacak mühendislerin çalışacakları alan Yönetmelikte m2 ve sayı olarak kısıtlanmıştır. Yönetmelikte belirtilen m2 sınırlarını aşmamak kaydıyla aynı anda en fazla 5 ayrı yapının şantiye şefliğini üstlenebilir. Şantiye şefinin görevi yapı ruhsatının alınmasıyla başlar yapı kullanma izin belgesinin alınması ile son bulur.

Okumak İster misiniz ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ? 16 Mayıs 2006 tarihinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir