Jean Monnet Bursiyeri Nasıl Olunur?

Jean Monnet Bursiyeri Nasıl Olunur? Jean Monnet Bursu Nedir ? Jean Monnet Bursu Nasıl Alınır ? Üniversitelerde lisans düzeyinde okuyan son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri, kamu ve özel sektör çalışanları ile üniversitelerde akademik veya idari personel olarak çalışanların faydalanabileceği Jean Monnet Burs Programı, 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma ile başlatılmış. Bu burs programı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması amaçlanmış. Bu kapsamda AB’ye uyum süreci ve AB Müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek yüksek lisans eğitimine veya araştırma çalışmalarına Jean Monnet Burs Programı ile burs verilebilmekte. Dolayısıyla belirtilen AB müktesebat başlıkları dışında yapılacak çalışmalar bu burs programının kapsamı dışındadır. Buna göre yüksek lisans eğitimi veya araştırma çalışmaları yapılabilecek konu başlıkları Malların Serbest Dolaşımı, İşçilerin Serbest Dolaşımı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Politikası, Mali Hizmetler, Bilgi Toplumu ve Medya, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, Balıkçılık, Taşımacılık Politikası, Enerji, Vergilendirme, Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika, İstatistik, Sosyal Politika ve İstihdam, İşletmeler ve Sanayi Politikası, Trans-Avrupa Şebekeleri, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Bilim ve Araştırma, Eğitim ve Kültür, Çevre, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler), Mali Kontrol, Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları olarak belirlenmiş. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi.

Burs duyuruları Jean Monnet Burs Programının resmi web sitesinde ve AB Başkanlığı’nın resmi web sitesinde ilan ediliyor. Burs duyuruları her akademik yıl için bir kez yapılmakla birlikte genelde sonbahar döneminde yapılmakta. İlana başvurabilmek için aşağıda belirtilen koşulları karşılamak gerekiyor.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-En az 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak koşuluyla Türkiye’de kamu sektörü çalışanı (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler – belediyeler, il özel idareleri – kalkınma ajansları, vb kuruluşlarda çalışanlar dahil), özel sektör çalışanı (sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda, vb. çalışanlar), üniversitelerde akademik veya idari personel olarak çalışanlar ile Türkiye’deki üniversitelerde lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencisi olmak

-Türkiye’deki üniversitelerde lisans düzeyinde okuyan son sınıf öğrencisi olmak

-Başvuru yaptıkları yabancı dilde asgari yeterlilik puanlarına sahip olmak (burs duyurusunda belirtilen tarihe kadar geçerliliği olan ilgili sınav sonuç belgesini sunmak şartıyla) (TOEFL en az 570 (yazılı) veya 230 (bilgisayarda) veya 89 (internet), IELTS (Akademik) en az 6.5 / 9.0) (Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve diğer AB dillerinden de başvurabilmek mümkün)

-Erkek adaylar için; askerlik görevlerini tamamlamış veya tecil ettirmiş olmak

-Yurtdışında eğitimini sürdürmeye engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmamakJean Monnet Bursiyeri Nasıl Olunur?

-Kamu sektöründen başvuranlar hariç 40 yaşından gün almamış olmak
-Lisans süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 not ortalamasına sahip olmak (Ancak, not ortalaması belirtilen puanların altında kalanlar AB Müktesebatı ile ilgili konularında en az 36 ay iş deneyimine sahiplerse burs başvurunda bulunabilirler.)
-Başvuru koşullarını sağlayan adaylar duyuruda ilan edilen ve aşağıda belirtilen evraklarla birlikte başvuruda bulunabiliyorlar:
-AB resmi dillerinden birinde doldurulmuş olan İngilizce Başvuru Formu – tüm adaylar için
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)
-Lisans Diploması / Mezuniyet belgesi(mezun adaylar için)
-Öğrenci işlerinden alınmış resmi (ıslak imzalı, mühürlü) lisans not çizelgesi
-Yabancı dil yeterlilik belgesi
-Kurum yazısı / Çalışma belgesi (çalışan adaylar için)
-Öğrenci belgesi (halen son sınıf lisans öğrencisi olanlar veya lisansüstü öğrencisi olup üniversite kontenjanından başvuracak adaylar için)
-Belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları belgeleyen Hizmet Belgesi ( not ortalaması koşulunu karşılayamayıp, AB Müktesebatı ile ilgili konularda 36 ay iş deneyimi koşulunu karşılayan gereken adaylar için)

İstenen evraklarla Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne elden veya posta/kargo ile başvuruda bulunan adaylar arasında yapılan ön elemeyi geçen adaylar başvuru formunda belirttikleri yabancı dilde yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara girmeye hak kazanyor. Yazılı sınav belirtilen yabancı dilde yapılıyor. Yazılı sınavda “çalışmak istediğiniz konudaki ab temel prensiplerini ve politikaları ile söz konusu alanda Türkiye’nin uyum durumu” genellikle sorulan bir soru, belirtelim. Bunun yanı sıra AB müktesebatı, müzakereler ve AB ile ilişkiler gibi çok geniş bir alandan başka sorular da yazılı  sınavda önünüze gelebilir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava alınıyor. Sözlü sınavda her sözlü sınavda olduğu gibi neden sizi seçelim, neden biz gibi soruların yanı sıra AB müktesebatı ve çalışma konunuzla ilgili AB düzeyinde gelişmeler ve sorunlar da sorulmakta. Yazılı ve sözlü sınavdan başarılı olmak için en az 60 puan almak gerek.  Sözlü sınavda da başarılı olan adaylar burs programına katılmaya hak kazanıyor. Jean Monnet bursundan faydalanmak isteyen adayların eğitim almak istedikleri AB üyesi ülkeyi ve üniversiteyi kendilerinin belirlemesi ve bu kuruluşlarla iletişime geçerek çalışma alanları ile ilgili programlara kabul almaları bekleniyor.

Bursların %60’ı kamu sektörüne, %30’u üniversitelere, %10’u ise özel sektör ve STK’lara tahsis edilmiş durumda. Burs almaya hak kazananlar en az 3 ay, en fazla 12 aylık dönemde AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans eğitimi veya araştırma programlarına katılabiliyor. Burs miktarı bursiyerin gideceği ülkede asgari bir yaşam düzeyi sağlamasına olanak verecek şekilde ilgili ülke makamlarının da görüşü doğrultusunda Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından belirleniyor. Bu miktar eğitim/okul ücreti, yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, vb), çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (seyahat masrafı, kitap ödeneği, tez ödeneği, vize ücreti, çalışma ziyareti ödeneği, sağlık harcamaları, eurozone üyesi olmayan ülkeler için kur farkı ödeneği, yerel makamlara kayıt ve her türlü vergi ve benzeri masraflar için ödenek) ve banka transferlerinden kaynaklanan masrafları kapsıyor. Okul ücretinin Komite tarafından belirlenen ücreti aşması durumunda aradaki farkı bursiyerin karşılaması gerekiyor, bu nedenle okul seçimi önemli. Burs miktarının %90’ı bursiyerlerin öğrenimlerine başlamadan önce, kalan %10’u ise bursiyerlerin öğrenimlerini tamamlamalarını takiben ödeniyor. Bursların ödenmesi ise sözleşmenin  imzalanmasını  müteakiben  bursiyerin belirteceği  banka  hesap  numarasına  yapılıyor ancak bursiyerlerin genellikle şikayetçi olduğu konu da bu, çünkü bursların biraz geç yatması olağan bir durum olmuş son zamanlarda.

Son olarak zorunlu hizmetle ilgili hususu belirtip, yazıyı bitirelim. Jean Monnet bursları karşılığında zorunlu hizmet olmamakla birlikte kamudan giden adayların burs bitimindeki hizmetleri çalıştıkları kurumun yetkisinde. Bazı kurumlar çalışanlarından zorunlu hizmetle ilgili yükümlülük talep edebiliyor.

Daha detaylı bilgi almak isteyenler için ilgili link:

Jean Monnet Burs Programı resmi web sitesi: http://www.jeanmonnet.org.tr/

Okumak İster misiniz ?

Müslüman Nasıl Olunur ?

Müslüman Nasıl Olunur ? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Müslüman: “İslam dininden olan kimse, Muhammedî, …

1 Yorum var

  1. Jean-Monnet 2013-2014 akademik yılı başvuruları başlamış, hayırlı olsun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir